Gå direkt till sidans innehåll

Inga farliga nivåer av luftföroreningar

Delmål SE.5.1

Kommunen arbetar för att luften där människor stadigvarande vistas inte överstiger farliga nivåer.

Luftkvalitén i Huddinge påverkas i stor utsträckning av avgaser som genereras av transporter som sker inom kommunens gränser. Genom satsningar på hållbara resor där gång, cykel, kollektivresor och fossiloberoende fordon prioriteras förbättras luftkvalitén i kommunen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp årsmedelvärdet av partiklar och kväveoxider.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-21