Ekologiskt fotavtryck

Mäts var femte år.

Ekologiskt fotavtryck
Datakälla: REAP och Naturvårdsverket

Kommentar

Det ekologiska fotavtrycket för Huddinge kommun är cirka 5 globala hektar per invånare. Det innebär att vi skulle behöva tre jordklot till om alla skulle konsumera som man gör i Huddinge.
Beräkningarna indikerar att fotavtrycket har minskat något sedan 2004. Det är framförallt påverkan från konsumtionsområdet ”Energi och vatten” som har minskat; mer än halverats. Minskningen beror främst på minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning. Några av konsumtionsområdena har ökat sitt ekologiska fotavtryck – framför allt den offentliga konsumtionen. Offentlig konsumtion är påverkan förknippad med till exempel hälsovård, utbildning, administration, försvar med mera.

År 2012 var svenskens ekologiska fotavtryck cirka 7,3 globala hektar per invånare.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen