Gå direkt till sidans innehåll

Stärkt biologisk mångfald i bebyggd miljö

Delmål SE.4.1

Kommunen arbetar med att öka spridning av olika arter samt bevarar och utvecklar områden med naturvärdesklass 1, 2 i syfte att stärka den biologiska mångfalden i bebyggd miljö.

Kommunen är i en tillväxtfas och det är en utmaning att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som kommunen växer. Områden med höga naturvärden är artrika områden som är väldigt svåra att ersätta vid en fragmentering och ska därför bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Genom att ställa om lämpliga gräsytor till ängsskötsel skapas förutsättningar för en ökad artrikedom på en platsen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp områden med höga naturvärden samt gräsytor som ställt om till ängsskötsel.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-01-11