Undanta skogsmark från skogsbruk

Helt undanta från skogsbruk skyddsvärd produktiv skogsmark med höga naturvärden samt de av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoperna bland annat i Orlångens naturreservat senast 2010

Resultat

Under 2015 har ingen ytterligare skog skyddats som naturreservat.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden