Säkerställa nyckelbiotoper

Säkerställa alla nyckelbiotoper till exempel via biotopskydd i samråd med Skogsstyrelsen

Resultat

Alla nyckelbiotoper är inventerade och kartlagda. Under 2015 har ingen ytterligare skog skyddats som naturreservat. När man skyddar skog, säkerställer man även nyckelbiotoper inom det området.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden