Fortsätta Hanvedensamarbetet

Fortsätta Hanvedensamarbetet med förslagsvis gemensam certifiering och skogsagenda senast 2010

Resultat

Hanvedenprojektet har avslutas och därför har inga ytterligare gemensamma projekt genomförts.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden