Våtmarker ska bevaras och utvecklas

Kvarvarande våtmarker, öppna vattendrag och diken ska bevaras och utvecklas.
Ytterligare minst 50 ha våtmarker återskapas senast 2015

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts