Kvicksilver i avloppsslam

Ingår i Sveriges ekokommuner nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Kvicksilverhalten i slammet ligger på samma nivå som föregående år. Halten ligger under gränsvärdet och är den lägsta som uppmätts sedan mätningar startade.