Kadmium i avloppsslam

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Kadmiumhalten i slammet ligger på samma nivå som föregående år och halten håller sig under gränsvärdet.

Ansvarig organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB