Siktdjup

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Siktdjup i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Drevviken
Magelungen
Långsjön, Segeltorp
Orlången, Vidja
Trehörningen, Sjödalen
Datakälla: Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Målet för siktdjup för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 2,0 meter år 2021
Orlången: 1,9 meter år 2021
Magelungen: 2,2 meter år 2021
Drevviken: 2,2 meter år 2021

Målet (de som inte har MKN) för siktdjupet är:
Trehörningen: 1,8 meter år 2021

Kommunen följer upp siktdjupet i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Tillståndsklassning

 Mycket stort siktdjup >8,0 meter
 Stort siktdjup 5,0–8,0 meter
 Måttligt siktdjup 2,5–5,0 meter
 Litet siktdjup 1,0–2,5 meter
 Mycket litet siktdjup <1,0 meter

Ansvarig organisation

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge