Bly i avloppslam

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Blyhalten i slammet är på samma nivå som året innan och håller sig under gränsvärdet.

Ansvarig organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB