Gå direkt till sidans innehåll

Medverka i Vattenmyndighetens arbete

Åtgärd A21.7.1.4
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Medverka i framtagande och genomförande av Vattenmyndighetens förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2010-2015

Resultat

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett hållbart utnyttjande av vattenresurser.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. Ramdirektivet för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att vi måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser för att kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten.
Under vattenförvaltningens sexåriga arbetscykler genomförs en rad arbetsmoment som till viss del bedrivs parallellt. I varje cykel analyseras och beskrivs tillståndet i vattenförekomsterna. Baserat på tillståndet i vattenmiljöerna och den påverkan som vattnet utsätts för arbetas ett åtgärdsprogram fram. För varje vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska gälla, det vill säga vilken miljökvalitetsnorm vattnet ska ha. I slutet av varje cykel fastställer vattendelegationen åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer, som blir utgångspunkt för arbetet under kommande cykel.
Huddinge kommun har deltagit i samrådet för ny förvaltningscykel 2015-2021 och lämnat synpunkter till Vattenmyndigheten.

Läs mer i länken till höger om Huddinge svar till Vattenmyndigheten.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09