Dagvattnets påverkan ska minimeras

Dagvattenhantering ska ske så att den naturliga hydrologin upprätthålls och ekosystemen bevaras och påverkan på grund- och ytvatten minimeras

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts