Revidera dagvattenstrategin

Revidera dagvattenstrategin senast 2009

Resultat

Dagvattenstrategin och dokumentet Fakta om dagvatten, hittar du i länken till höger.

Dagvattenstrategin har implementerats i mallar och rutiner. Bland annat har gatuhandboken uppdaterats. En checklista för dagvattenutredningar har tagits fram och ett arbete att uppdatera avtalsmallar har gjorts. Även två broschyrer, för enbostadshus respektive flerbostadshus, har tagits fram för att sprida information om dagvatten vidare till invånare och fastighetsägare.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden