Arbeta med påverkansområden

Arbeta med påverkansområdena vid sjöarna: Långsjön (Segeltorp), Trehörningen (Sjödalen), Orlången, Magelungen och Drevviken

Resultat

Åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången blev klar under 2015.
Under året har kommunen arbetat med följande åtgärder:

  • Utredning av en stor dagvattenanläggning vid Trehörningen
  • Utredning om behov av förbättringsåtgärder i och runt Kyrkdammen
  • Utredning med förslag på olika dagvattenåtgärder i Solfagradikets avrinningsområde
  • Utredning av vattenreningsåtgärder i Balingsholmsdalgången
  • Inventering av större dagvattenanläggningar
  • Justeringar för bättre effekt i vattendragen i Lövsta- och Visättradalgångarna
  • Utredning med förslag på olika vattenreningsåtgärder i Ebbadalsdikets avrinningsområde
  • Tillsyn av ledningsnätet till exempel vad gäller läckage, felkopplingar, bräddningar av avloppsvätten
  • Diverse olika åtgärder för att främja biologisk mångfald och rekreation till exempel fiskeguidningar och åtgärder som följer programmet för friluftsliv och biologisk mångfald i Sundby-Björksättra.

Stockholm Vatten har under året också genomfört ett antal åtgärder som leder till förbättrad vattenkvalitet i sjöarna till exempel: projekt för att åtgärda felkopplingar och läckage, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Gladö kvarn, tillsättning av drickvatten till Långsjön, utredning av dagvattenanläggning vid Trehörningen.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden

Delansvarig

Miljönämnden