Areal våtmarksbetesmarker

Mäts årligen

Areal våtmarksbetesmarker

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Under året har markerna skötts nästan enligt plan. Avvikelsen beror på torkan. Vissa marker sköttes inte då de skulle sparas som reservbetesmarker. Detta ledde i förlängningen till att vissa strandängar ej betades tillräckligt.

Ansvarig organisation

Natur- och byggnadsnämnden