Goda förutsättningar för arrendegårdarna

Skapa förutsättningar för att arrendegårdarna ska kunna drivas ekologiskt tex genom att skapa möjligheter för god gödselhantering

Resultat

Arrendegårdarna har genom ombyggnationer av ladugårdarna och utökande av odlingsmarker fått goda förutsättningar för sitt arbete. I och med kommande exploateringar till exempel i Glömstadalen, minskar dock arealen odlingsmark för Balingsholms gård.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden