Gå direkt till sidans innehåll

Odlingslandskap

Huvudområde A21.5

Vi bör bevara, utveckla och bruka jordbruksmarken på ett hållbart sätt
Vi bör bevara och där så är möjligt utveckla odlingslandskapets värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv

Målområdet Odlingslandskap bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv

Odlingslandskap i Huddinge

Jordbruksmarken i Huddinge ligger till stor del inom området som är riksintresse för friluftslivet. För att upprätthålla natur- och kulturvärden har jordbruken en avgörande betydelse.
I Huddinge är den totala arealen åkermark 540 ha.

Kommunens arrendegård Björksättra har KRAV-certifierad mjölkproduktion.
Det finns även EU-stöd för bland annat ekologisk odling, skyddszoner vid vattendrag, bete av betesmarker, slåtterängar, kulturmiljöer, flerårig vallodling och våtmarksanläggning. Knappt hälften av gårdarna i Huddinge söker EUs arealstöd.
Kommunen har ett naturvårdsbidrag som används ibland. Det går till jordbrukare som utför naturvårdsbete eller slåtter av särskilt värdefulla ängs- och hagmarker.

En revidering av kommunens jordbruksprogram pågår. Programmet beskriver alla gårdar och hur de sköts och vilka allmänna intressen som finns i samband med gårdarna. Det kan till exempel handla om kulturmiljöer, friluftsliv och naturvård. Även framtida skötsel och satsningar tas upp.

Uppdaterad datum: 2023-05-23