Andel jordbruksmark som odlas ekologisk

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel jordbruksmark som odlas ekologiskt enligt EU:s eller KRAVs regler

Datakälla: Jordbruksverket, Huddinge kommun

Kommentar

I Sverige fanns 19 procent ekologisk odling 2017. Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 15 procent ekologisk odling 2017. Siffror för 2018 väntas i maj/juni 2019.

Regeringens mål för ekologiskt odlad jordbruksmark är 30 procent till 2030.

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.

Ansvarig organisation

Natur- och byggnadsnämnden