Följa dagvattenstrategin

Följa dagvattenstrategin vid ny- och ombyggnad samt beakta översvämningsrisker

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts