Närhet till kollektivtrafik

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med turtäthet på minst 20 minuter i rusningstid.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Mått för 2019 saknas.

Under 2017 ökade turtätheten till viss del igen efter neddragningen 2016. Detta beror troligen på att inflyttning skett till områden som inte är kollektivtrafiknära, till exempel fritidshusområden som omvandlas till permanenthusområden. 2018 ligger siffran på samma nivå som 2017.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen