Övergå till mer miljöanpassade varor och tjänster

Övergå till mer miljöanpassade varor och tjänster bland annat öka andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna

Resultat

Huddinge kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 1 miljard kronor. Utrymmet för att ta miljöhänsyn och social hänsyn i samband med offentliga upphandlingar har successivt blivit allt större.
Redan i dagsläget ställs långtgående krav, men inte alltid och inte i alla upphandlingar. På lång sikt betalar det sig med ett hållbart agerande då det bidrar till ett grönare och mer jämlikt samhälle, men på kort sikt är ekologiska varor, liksom varor där hänsyn tas till goda arbetsförhållanden och en acceptabel lön, dyrare än andra.

Andelen ekologiska livsmedel var vid årsskiftet 2015/2016 40,1 procent.

Delansvarig

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidsnämnden

Miljönämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden