Närhet till kollektivtrafik

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med turtäthet på minst 20 minuter i rusningstid.

Datum Värde (%)
2009 83
2010 83
2011 83
2012 83
2013 82
2014 82
2015 86
2016 84
2017 84
2018 84
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Under 2017 ökade turtätheten till viss del igen efter neddragningen 2016. Detta beror troligen på att inflyttning skett till områden som inte är kollektivtrafiknära, till exempel fritidshusområden som omvandlas till permanenthusområden. 2018 ligger siffran på samma nivå som 2017.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen