Skapa förutsättningar för kollektivtrafiken

Skapa bästa möjliga förutsättningar för kollektivtrafiken i samarbete med SL samt verka för fossilbränslefri kollektivtrafik

Resultat

Trafikstrategin lyfter fram att gång-, cykel och kollektivtrafik ska vara utgångspunkten vid all bebyggelseplanering och i övrigt prioriteras. Kollektivtrafikplanen ska antas under början på 2016.

Kommunen har byggt en ny busshållplats på Margaretavägen. Sedan har vägavsnitt breddats i Balingsnäs för att det ska bli enklare för bussarna att ta sig fram.

Vad gäller Spårväg syd har en lokaliseringsutredning tagits fram och Huddinge kommun har lämnat ett remissvar på denna. I dagsläget (jan 2016) har Trafikförvaltningen inte fått några ytterligare resurser att driva projektet om Spårväg Syd vidare. 8 februari 2016 lämnade regeringens förhandlare besked om att Spårväg syd ingår i Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är en stor nationell förhandling om framtidens kollektivtrafik.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen

Delansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden