Gå direkt till sidans innehåll

Klimat och luft

Huvudområde A21.1

Vi ska minska klimatpåverkan och vara energieffektiva. Det gör vi genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i transportsystemet samt bygga energisnålt och med förnyelsebar energi.

Målområdet Klimat och luft bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, God bebyggd miljö. Även nationella folkhälsomål och transportpolitiska mål berörs.

Klimat och luft i Huddinge

Växthusgasutsläppen per invånare har minskat med 37 procent mellan 1990-2010. Den kraftiga minskningen 1990-1995 beror på ökad användning av förnyelsebara bränslen framförallt i fjärrvärmeproduktionen. Södertörns Fjärrvärme (SFAB) är ett kommunägt bolag och sköter fjärrvärmedistributionen. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i Igelstaverket av Söderenergi AB och består till cirka 90 procent av förnyelsebara bränslen. SRV återvinning AB utvinner metangas ur deponier på Sofielund som används för fjärrvärmeproduktion.

När koldioxidutsläppen minskar, minskar även andra utsläpp till luften via synergieffekter .
De minskade kväve- och svavelutsläppen som skett bland annat på grund av införandet av katalysatorer i bilar och bättre reningstekniker har lett till minskade problem med försurning i Huddinge. Utvecklingen följs bland annat via en skogskadeundersökning som görs varje år av länsstyrelsen. En av Huddinges sjöar, Öran, är fortfarande (också på grund av sitt naturliga näringsfattiga tillstånd) känslig för försurning och kalkas med jämna mellanrum av länsstyrelsen.

Kommunens verksamhetslokaler värms främst med fjärrvärme. El till lokaler, verksamheter och gatubelysning är grön el. Kommunen håller på att byta ut armaturerna i gatubelysningen till mer energieffektiva.

I september 2010 antog kommunen en ny klimat- och energiplan som innehåller en strategi för att fasa ut fossila bränslen.

Kommunen erbjuder medborgare och småföretagare kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

En trafikstrategin har beslutats 2013 och innehåller riktlinjer för planeringen av framtiden transportsystem i Huddinge. Trafikplaner tar sedan upp i detalj vilka åtgärder som behöver göras för att uppnå trafikstrategins intentioner. En cykelplan har redan tagits fram. Gång- och cykelmätningar görs varje år för att få en bild av flödena av dessa trafikanter.

Landstinget via Storstockholms lokaltrafik (SL) är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Andelen resenärer i Huddinge i förhållande till folkmängdenökar något.

Uppdaterad datum: 2023-01-12