Inventera gårdsmiljöer

Inventera gårdsmiljöer vid förskolor och skolor senast 2010 utifrån lekande, lärande, läkande och grönskande utemiljöer

Resultat

En inventering av skolgårdarna gjordes 2012. Några av de saker som undersöktes var cykelparkeringar, platser för utomhuspedagogik, grönytor och dagvattenhantering. Läs mera i sammanfattningen av inventeringen i länken till höger.
Samtliga förskolegårdar inventerades under sommaren 2014.

Delansvarig

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden