Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald

Huvudområde A21.4

Vi ska värna och utveckla den biologiska mångfalden. I Huddinge naturligt förekommande växter och djur bör kunna leva kvar under
naturliga betingelser och med livskraftiga bestånd
Vi ska inte medvetet föra in främmande djur och växter (arter, raser, och populationer) i kommunen
Vi ska ge alla människor möjlighet till nära kontakt med naturen

Målområdet Biologisk mångfald bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv

Biologisk mångfald i Huddinge

Huddinge har ett rikt natur- och kulturlandskap med stora variationer. Det finns urskogsartade områden med tjäder och orre, stora mossar med hjortron och tranbär. I odlingslandskapet finns fågel- och blomsterrika naturbetesmarker och ekhagar med stora ekar. Sjösystemen skiftar från näringsfattiga klarvatten där storlommen trivs till näringsrika sjöar med rikt fågelliv. Den biologiska mångfalden är basen i hela ekosystemets uppbyggnad. Försvinner arter påverkas hela systemet.

Huddinge har nio naturreservat, sex Natura 2000-områden och ett biotopskyddsområde som utgör ungefär en tredjedel av kommunens yta. Naturreservaten är skyddsvärda och värdefulla naturmiljöer till exempel ur biologisk mångfaldssynpunkt eller för friluftslivet. Natura 2000-områdena har pekats ut av EU som viktiga bevarandeområden ur biologisk mångfaldssynpunkt.

Olika typer av inventeringar och utredningar om olika arter och områden görs kontinuerligt. Södertörnsekologerna gjorde till exempel under 2008 en groddjursinventering på Södertörn.

För att kunna följa arters utveckling uppdaterar kommunen kontinuerligt den information som finns i Artportalen.
Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter. I Huddinge finns ungefär 175 rödlistade arter varav ungefär 75 arter fåglar och 57 arter svampar.

Olika typer av flora och faunavård görs kontinuerligt i kommunen.

Uppdaterad datum: 2022-02-21