Andelen matavfall som behandlas biologiskt ska öka

Andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som tas om hand genom biologisk behandling ska öka successivt

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått